Australian Embassy
Turkey, Azerbaijan, Georgia

Doğrudan Yardım Programı Kriterleri Ankara

Doğrudan Yardım Programı nedir?

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı elçilikleri kanalıyla yönetilen esnek ve küçük hibeler programıdır. Program, Avustralya’nın sağladığı daha geniş yardım programına ek olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunacak güçlü kalkınma odaklı projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. DAP projeleri Avustralya’nın kendine özgü ve olumlu imajına katkıda bulunmalıdır. 

Kimler başvuruda bulunabilir?

DAP resmi kalkınma yardımı almaya uygun ülkelerde  (ODA) bulunan  kar amacı gütmeyen bireylere, toplum gruplarına, STK’lara ve kalkınma faaliyetlerinde bulunan diğer kuruluşlara açıktır.

DAP Desteği almak için uygun faaliyetler nelerdir?

DAP faaliyetleri öncelikle yüksek kalkınma etkisi ile pratik ve somut sonuçlar elde etmeye yönelik olmalıdır. DAP yönetişim ve insan haklarını da kapsayan kapasite geliştirme programlarına yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere doğrudan, pratik ve etkisini kısa zamanda gösterecek faaliyetleri finanse edebilir. Aşağıda belirtilen hususlarla  ilgili projeler olumlu olarak değerlendirilecektir:

 • toplum ve/veya kırsal kalkınma, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli gruplar, gençlik, insan hakları, çevre, küçük ölçekli altyapı, ekonomik güçlenme ve belli başlı insani yardım alanlarında sunulan projeler
 • başvuranların ve toplulukların iş gücü, malzeme, ulaşım veya nakit katkı sağladığı projeler
 • sportif faaliyetlerle ilgili projeler
 • eğitim ve kültürel değişim programlarını ve halklararası bağları geliştiren projeler
 • ulaşılabilir ve sürdürülebilir sonuçlar sunan projeler
 • eğitim veya mesleki becerilerle ilgili eğitim sağlayan projeler

  Genel olarak aşağıda durumlardaki projeler FİNANSE EDİLMEZLER:

 • para iadesi içeren nakit hibe ya da mikro-kredi programları ya da projeler
 • ticari girişimler
 • belli başlı demirbaşlar, örneğin taşıt alımı
 • Avustralya ya da denizaşırı çalışma gezileri
 • uluslararası seyahat
 • açık bir kalkınma faydası sağlamayan önemli spor turnuvalarının ya da kültürel faaliyetlerin sponsorluğu
 • personel maaşları
 • işyeri kirası ve genel işletme maliyetleri, yedek parça ya da rutin bakım ödemeleri dahil olmak düzenli, yinelenen işletme maliyetleri ve idari harcamalar

  Projeler kendi kendine yeten ve bitiş zamanı belirli projeler olmalıdır. Proje faydalanıcılarının proje faaliyetlerinde iş gücü, malzeme ya da nakdi katkıda bulunması artı puan olarak kabul edilir. Başka yerlerde benzer gelişmeler için model olabilecek ya da toplumun daha da fazla gelişmesinde katölizör olabilecek projeler de olumlu yönde değerlendirilecektir.

  Bir DAP projesinin tek başına alabileceği asgari miktar bulunmamaktadır ancak bir projenin proje süresince tek başına alabileceği maksimum miktar  20,000 Avustralya Dolarıdır. Proje faaliyetleri en fazla iki yılda tamamlanmalıdır.

  Proje tekliflerinde projede hedeflenen sonuçlar açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Proje teklifleri aşağıdaki ilkeler çerçevesinde onaylanır ya da reddedilir:

 • maliyetler ve proje teklifinin sunduğu kalkınma faydaları
 • ulaşılabilir ve sürdürülebilir sonuçlar
 • projenin hedeflerinin sağlamlığı ve proje tasarımı
 • önerilen yürütme düzenlemelerinin uygulanabilirliği ve
 • projenin Doğrudan Yardım Programı’nın hedefleri ile uyumlu olup olmadığı
   

  Notlar:

 1. Bina yapımı ve inşaatla ilgili DAP projeleri mümkün olan yerlerde ve uygulanabildiği kadar Avustralya standarlarında ya da üzerinde olması zorunludur. Bu tip standartların gerçekleştirilmesinin ‘makul surette uygulanabilir olmaması’ durumunda açık, ikna edici ve gerekli belgelerle desteklenmiş bir açıklama sunulması halinde Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının (WHS) uygulamasının gerçekleştirilmemesi kabul edilebilir.  Bu tip durumlarda proje mümkün olabilen en yüksek standardı karşılamalı ve projede işçilerin ya da üçüncü şahısların yaralanma ya da hastalanmasına yönelik kalıntı (artık) riskleri tanımlayan tehlike saptama ve risk değerlendirme raporu ile desteklenmiş tehlike azaltma önlemleri ve hafifletme stratejileri önerileri yer almalıdır.
 2. Eğer proje çocuklarla beraber faaliyet yapmayı içeriyorsa, değerlendirmeye alınabilmesi için kuruluşun halihazırda çocuk koruma politıkasının ya da çocuk koruma kurallarının bulunması zorunludur. Çocuk Koruma Kuralları için EK-A da örnek verilmiştir.  
 3. DAP fonu kullanıcılarının (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Avustralya Hükümeti tarafından) yaptırım uygulanan hiç bir kuruluştan destek ya da kaynak almamaları zorunludur.
 4. DAP fonu kullanıcıları projeye ilişkin yapılan çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve sağlık ve güvenlik konularında yerel yasalara, standartlara ve politikalara uygun olduğunu sağlamak zorundadır.